Email Jelszó

Elfelejtett jelszó

 

Közbeszerzés Figyelő

NE KERESSEN, FIGYELTESSEN!

Magyarország és az EU országainak közbeszerzési hirdetményei

AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY III. RÉSZE SZERINT FOLYTATANDÓ ELJÁRÁSOK - NEMZETI ELJÁRÁSI REND 2016-01-04

AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY III. RÉSZE SZERINT FOLYTATANDÓ ELÁRÁSOK - NEMZETI ELJÁRÁSI REND

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (új Kbt.)Harmadik része (nemzeti közbeszerzési eljárásrend) szerinti eljárásokra vonatkozó szabályok összefoglalása:

 

NEMZETI ÉRTÉKHATÁR:

2.  A Kbt. III. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt –

alkalmazásakor:

Árubeszerzés esetén: 8 millió forint,

Építési beruházás esetén: 15 millió forint,

Építési koncesszió esetén: 100 millió forint,

Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint,

Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.

2. A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár:

Árubeszerzés esetén: 50 millió forint,

Építési beruházás esetén: 100 millió forint,

Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint,

Építési koncesszió esetén: 200 millió forint,

Szolgáltatási koncesszió esetén: 100 millió forint.

 

A kivételi körbe tartozó közbeszerzések (vagyis amelyekre nem kell a III. rész szerinti közbeszerzéseket lefolytatni) a következők:

„111. § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő

a) tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a tankönyv szerepel a tankönyvjegyzékben;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetve utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59-85/A. §-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén

 

c) a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7-ig tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési szolgáltatásokra, a 92000000-1-től 92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra és sport területén nyújtott szolgáltatásokra, valamint a jogi szolgáltatásokra;

d) a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a tizennyolcmillió forintot nem éri el;

e) külügyi segélyezés keretében humanitárius segítségnyújtás céljából, válságkezelés során történő beszerzésre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott;

f) a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére;

g) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul;

h) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére;

i) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3. § 5., 7. és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az állatok járványos megbetegedése, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár, illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési készültség vagy az azt közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre;

j) fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzésére;

k) közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházások beszerzésére;

l) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére;

m) a postai szolgáltatást vagy a postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatást nyújtó szervezet beszerzései vonatkozásában;

n) kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok megszerzésére;

o) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 113. §-ában és 114. § (3) bekezdésében meghatározott keret terhére történő beszerzések vonatkozásában;

p) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény 1. §-a alapján létrehozott alapítvány alapító okiratában

meghatározott tudományos, ismeretterjesztő, kutatási vagy oktatási tevékenység végzésére irányul, vagy azt közvetlenül segíti;

q) a külképviselet számára történő beszerzés esetén;

r) a 71221000-3, 71222000-0, 71223000-7, 71243000-3, 71245000-7, 71410000-5, 71420000-8, 79932000-6 CPV kódok által meghatározott tervezési szolgáltatásokra;

s) a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV kódok által meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül sor;

t) a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk, vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére. „

 

Fő szabály szerint a Kbt. 113. §-a szerinti eljárást kell alkalmazni a nemzeti eljárási rendben. E jogszabályhely szerint folytatott eljárás jellemzője:

 • Az ajánlatkérő a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé
 • Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak
 • Az összefoglaló tájékoztatásban konkrétan meg kell jelölni az ajánlatkérő nevét és címét, az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőséget, a szerződés tárgyát, a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, a teljesítés helyét, hogy fenntartott szerződésről van-e szó, továbbá, hogy a gazdasági szereplőknek szóló arra vonatkozó felhívást, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezzék az ajánlatkérő által az összefoglaló tájékoztatásban meghatározott időpontig(ez nem lehet 5 munkanapnál rövidebb)
 • Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ha az eljárás iránt háromnál kevesebb gazdasági szereplő jelezte érdeklődését vagy egyetlen gazdasági szereplő sem jelezte érdeklődését, abban az esetben is legalább három gazdasági szereplőnek kell felhívást küldeni.
 • Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban és meghívásos eljárásban nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított,

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén tíz napnál,

b) építési beruházás esetén tizenöt napnál

rövidebb időtartamban. A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi részvételi határidőt kell biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni.

 • Az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt lehet módosítani,visszavonni.
 • A kizáró okok közül kötelezően csak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okokat kell előírja az ajánlatkérő, a többi kizáró okok előírhatja.
 • a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
 • Dokumentáció készítése kizárólag az építési beruházás esetében szükséges, az árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés esetében lehetséges, úgy hogy ez utóbbi két beszerzési tárgy esetében csak szerződéses feltételeket kell megadni a szerződés tervezet helyett.
 • Kiegészítő tájékoztatásra a választ ésszerű határidőn belül kell megadni.

A Kbt. 115. §-a szerint indítható eljárások jellemzői:

 • Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el atizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak az alkalmazása mellett, a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérés mellett.
 • Nincs jogszabályban rögzített ajánlattételi határidő minimum.
 • Legalább 4 ajánlattevőt kell közvetlenül felkérni ajánlattételre.
 • Nem szükséges alkalmassági feltételeket meghatározni.
 • A szerződéskötési moratórium 5 nap.

Egyéb, kötelezően hirdetménnyel induló eljárások:

 • Ha az építési beruházás becsült értéke meghaladja a nettó 500.000 millió Ft-ot, vagy ha a szolgáltatás a 3. sz. melléklet hatálya alá tartozik és annak becsült értéke eléri a közösségi értékhatárt, akkor ugyan a nemzeti eljárási rendet kell alkalmazni, de az eljárás megindítását hirdetményben kell közzétenni.
 • Akkor is hirdetménnyel kell, hogy induljon az eljárás, ha az ajánlatkérő előzetes tájékoztatót, időszakos előzetes tájékoztatót v. előminősítési hirdetményt alkalmaz megindító felhívásként.

 

Forrás:

Krill Erzsébet
 

 

Vissza

Közbeszerzési hirdetmény figyelés

Közbeszerzés figyelő szolgáltatásunk segítségével

Magyarország és az Európai Unió országainak (TED) összes megjelent közbeszerzési hirdetményét figyelheti.

Naponta, e-mailben kapja meg az Önt érdeklő új kiírásokat testreszabottan.

Archívumunk segítségével böngészhet a korábban megjelenő hirdetmények között is.

[Tovább]

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információkat tartalmazó aloldalunkon összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, melyek segíthetik látogatóinkat a hatékony és gyors információszerzésben. A többi között az alábbi témákról olvashat.

[Tovább]

Rólunk

2009 óta foglalkozunk közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatással. Szeretnénk, ha a csapatunk az Európai Uniós közbeszerzési információs piac jelentős szereplőjévé válna. Olyan, minden Uniós országra kiterjedő portál rendszer kialakítása a célunk, amelyen keresztül a potenciális pályázók hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így nagymértékben megkönnyítenénk számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

[Tovább]

Naptár

Naptárunkkal nyomon követheti, melyik nap hány darab közbeszerzési pályázatnak jár le a beadási határideje.

2018
Április
 • H
 • K
 • Sz
 • Cs
 • P
 • Sz
 • V

Térkép

Érdekli, hogy melyik megyében hány db aktív közbeszerzési pályázat érhető el jelenleg? Vigye a kurzort a megfelelő megyére, és megtudhatja!

Nuts térkép